หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านางงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ท่านางงาม
ฟาร์มเพาะพันธุ์ สุนัขบางแก้ว
วัดโป่งหม้อข้าว
วัดกรุงกรัก
วัดบางแก้ว
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลท่านางงาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านางงาม
อบต.ท่านางงาม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2270 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 26 ก.ค. 2565
ประชุมชี้แจงระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2276 26 ก.ค. 2565
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานพยาบาลของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2274 26 ก.ค. 2565
ประชุมชี้แจงระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2272 26 ก.ค. 2565
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2258 26 ก.ค. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9782-9785 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 7-12 สน.คท. มท 0808.4/ว2265 [รายชื่อ] 26 ก.ค. 2565
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2271 26 ก.ค. 2565
การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2266 25 ก.ค. 2565
การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 5 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2267 25 ก.ค. 2565
การจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2262 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] 25 ก.ค. 2565
เชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ (รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานศึกษาโควิด - 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาสถานศึกษากับโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2264 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแนบ 4] 25 ก.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา (ปักหมุดพื้นที่เสี่ยงทุจริต ร่วมคิดหาทางแก้) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา (รัฐยุคใหม่ สานพลังสื่อต้านทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2254 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.ค. 2565
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว70 22 ก.ค. 2565
แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5270 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code] [ภาคผนวก] 22 ก.ค. 2565
การขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลตามมติการประชุมหารือแนวทางการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ กสว. มท 0820.2/ว2246 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code] 22 ก.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินศักยภาพของสถานศึกษาในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กศ. มท 0816.4/ว2245 22 ก.ค. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9669-9744 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 ก.ค. 2565
แนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว2243 22 ก.ค. 2565
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1,118
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-661-1889
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055-906-060 โทรสาร : 055-906-061
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
จำนวนผู้เข้าชม 5,434,373 เริ่มนับ 13 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2556