หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ท่านางงาม
ฟาร์มเพาะพันธุ์ สุนัขบางแก้ว
วัดโป่งหม้อข้าว
วัดกรุงกรัก
วัดบางแก้ว
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลท่านางงาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านางงาม
อบต.ท่านางงาม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม  
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองจิกซุ้ม  หมู่ที่  2  ตำบลท่านางงาม  
อำเอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
………………………………………………………………………………………………………..…..
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองจิกซุ้ม  หมู่ที่  2  บ้านกรุงกรัก  ต.ท่านางงาม  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  จำนวน  1  โครงการ  
                     โดยก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามแบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล      
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  336,000.- บาท  (สามแสน-   สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ราคากลางของทางราชการดังกล่าว  ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว  
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3.  เป็นผู้ที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับที่สอบราคา   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน        ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ  ในวงเงินสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า   168,000.-    เป็นผลงานสัญญาเดียว
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่านางงาม  ณ   วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้  
5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล  ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  (e Government  Procurement : e-GP)
กำหนดดูสถานที่ ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ  และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่
8  สิงหาคม  2556 ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  ถึงเวลา  12.00  น  โดยพร้อมกัน ณ  ห้องส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม  ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ดังกล่าว ให้ถือว่า
ท่านเข้าใจในรายละเอียดดีแล้ว
                                                                                                                                                                /กำหนดยื่น…- 2 -
             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  19  กรกฎาคม  2556  ถึงวันที่  8  สิงหาคม  2556 .
เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น.  ณ  ส่วนการคลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม และในวันที่  9  สิงหาคม    2556  ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  (ติดที่ว่าการอำเภอบางระกำ)    
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   9  สิงหาคม  2556  ตั้งแต่เวลา 11.35 น. เป็นต้นไป  ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  (ติดที่ว่าการอำเภอบางระกำ)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  400.-บาท   ได้ที่ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม  ระหว่างวันที่  19  กรกฎาคม  2556  ถึงวันที่   8  สิงหาคม  2556 .ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซต์  www.gprocurement.go.th , www.pitloklocal.org และ   www.localthai.org/thanangngam
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0-5590-6060  
การลงนามในสัญญา  จะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ประจำปีงบประมาณ  2556  เพียงพอแล้วเท่านั้น  


                      ประกาศ   ณ  วันที่  18  กรกฎาคม พ.ศ.  2556    

(นายเอนก  นอบเผือก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2556 เวลา 14.44 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

ผู้เข้าชม 737 ท่าน

 
 
 
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055 - 906 - 060
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055-906-060 โทรสาร : 055-906-061
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
จำนวนผู้เข้าชม 4,695,457 เริ่มนับ 13 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2556