หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ท่านางงาม
ฟาร์มเพาะพันธุ์ สุนัขบางแก้ว
วัดโป่งหม้อข้าว
วัดกรุงกรัก
วัดบางแก้ว
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลท่านางงาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านางงาม
อบต.ท่านางงาม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 

 
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อสร้างในเขตตำบลท่านางงาม  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
เรื่อง  ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อสร้างในเขตตำบลท่านางงาม  

    ………………………………………………..…………

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๓
อาศัยอำนาจระเบียกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ข้อ 3๕ (๓)    จึงประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างก่อสร้างในเขตตำบลท่านางงาม  จำนวน  7  โครงการ  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม  ลงวันที่  11  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕6  และทำการเปิดซองใบเสนอราคาเมื่อวันที่ 28  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕6  ผลปรากฎดังนี้
1.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลองชลประทาน  ถึงที่นานายป้อม  หมู่ที่  4  เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  1/2556  ราคากลางเป็นเงิน  149,700.-  บาท  มีผู้สนใจยื่นซองใบเสนอราคา  จำนวน  2  ราย  ดังนี้
- หจก.พรเทพโพธิ์ศรีทอง  หลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน  เสนอราคา  149,500.- บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
- หจก. ว.บ้านกร่างพิษณุโลก  หลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน  เสนอราคา  149,700.-
บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
ผลการพิจารณาให้  หจก.พรเทพโพธิ์ศรีทอง  ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ  หลักฐานเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน  ตามเงื่อนไขในประกาศสอบราคาจ้าง  เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  เป็นผู้สอบราคาได้
2.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายมานพ  สุขสวัสดิ์  หมู่ที่  4  เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  2/2556  ราคากลางเป็นเงิน  163,100.-  บาท  มีผู้สนใจยื่นซองใบเสนอราคา  จำนวน  2  ราย  ดังนี้
- หจก.พรเทพโพธิ์ศรีทอง  หลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน  เสนอราคา  162,900.- บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
- หจก. ว.บ้านกร่างพิษณุโลก  หลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน  เสนอราคา  163,100.-
บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
ผลการพิจารณาให้  หจก.พรเทพโพธิ์ศรีทอง  ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ  หลักฐานเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน  ตามเงื่อนไขในประกาศสอบราคาจ้าง  เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  เป็นผู้สอบราคาได้
3.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคุยโพธิ์  หมู่ที่  7  เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  3/2556  ราคากลางเป็นเงิน  146,300.-  บาท  มีผู้สนใจยื่นซองใบเสนอราคา  จำนวน  2  ราย  ดังนี้
/- หจก. ……
- 2 -

- หจก. ว.บ้านกร่างพิษณุโลก  หลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน  เสนอราคา  146,000.-
บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)  
- หจก.พรเทพโพธิ์ศรีทอง  หลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน  เสนอราคา  146,300.- บาท  
(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)  
ผลการพิจารณาให้  หจก. ว. บ้านกร่างพิษณุโลก  ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ  หลักฐานเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน  ตามเงื่อนไขในประกาศสอบราคาจ้าง  เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  เป็นผู้สอบราคาได้
4.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบึงเตียบ  หมู่ที่  7  เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  4/2556  ราคากลางเป็นเงิน  179,300.-  บาท  มีผู้สนใจยื่นซองใบเสนอราคา  จำนวน  2  ราย  ดังนี้
- หจก. ว.บ้านกร่างพิษณุโลก  หลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน  เสนอราคา  179,000.-
บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
- หจก.พรเทพโพธิ์ศรีทอง  หลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน  เสนอราคา  179,300.- บาท  
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  
ผลการพิจารณาให้  หจก. ว. บ้านกร่างพิษณุโลก  ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ  หลักฐานเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน  ตามเงื่อนไขในประกาศสอบราคาจ้าง  เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  เป็นผู้สอบราคาได้
5.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายข้าง อบต.  หมู่ที่  7  เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  5/2556  ราคากลางเป็นเงิน  229,800-  บาท  มีผู้สนใจยื่นซองใบเสนอราคา  จำนวน  2  ราย  ดังนี้
- หจก. ว.บ้านกร่างพิษณุโลก  หลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน  เสนอราคา  229,300.-
บาท  (สองแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  
- หจก.พรเทพโพธิ์ศรีทอง  หลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน  เสนอราคา  229,800.- บาท  
(สองแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
ผลการพิจารณาให้  หจก. ว. บ้านกร่างพิษณุโลก  ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ  หลักฐานเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน  ตามเงื่อนไขในประกาศสอบราคาจ้าง  เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  เป็นผู้สอบราคาได้
6.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกบรเพ็ชร  หมู่ที่  9  เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  6/2556  ราคากลางเป็นเงิน  341,000.-  บาท  มีผู้สนใจยื่นซองใบเสนอราคา  จำนวน  2  ราย  ดังนี้
- หจก.พรเทพโพธิ์ศรีทอง  หลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน  เสนอราคา  340,500.- บาท  
(สามแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  
- หจก. ว.บ้านกร่างพิษณุโลก  หลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน  เสนอราคา  341,000.-
บาท  (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
ผลการพิจารณาให้  หจก. พรเทพโพธิ์ศรีทอง   ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ  หลักฐานเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน  ตามเงื่อนไขในประกาศสอบราคาจ้าง  เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็น      ผู้เสนอราคาต่ำสุด  เป็นผู้สอบราคาได้/ 7. โครงการ.....
- 3 -
7.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าวัดแท่นนางงาม  ถึงบ้านนางปิ่น  หมู่ที่  10  เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  7/2556  ราคากลางเป็นเงิน  136,400.-  บาท  มีผู้สนใจยื่นซองใบเสนอราคา  จำนวน  2  ราย  ดังนี้
- หจก. ว.บ้านกร่างพิษณุโลก  หลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน  เสนอราคา  136,000.-
บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
- หจก.พรเทพโพธิ์ศรีทอง  หลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน  เสนอราคา  136,400.- บาท  
(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
ผลการพิจารณาให้  หจก. ว. บ้านกร่างพิษณุโลก  ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ  หลักฐานเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน  ตามเงื่อนไขในประกาศสอบราคาจ้าง  เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็น      ผู้เสนอราคาต่ำสุด  เป็นผู้สอบราคาได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556    


(ลงชื่อ)          เอนก  นอบเผือก        
                (นายเอนก  นอบเผือก)
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2556 เวลา 14.44 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

ผู้เข้าชม 1037 ท่าน

 
 
 
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055 - 906 - 060
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055-906-060 โทรสาร : 055-906-061
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
จำนวนผู้เข้าชม 4,695,240 เริ่มนับ 13 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2556