หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ท่านางงาม
ฟาร์มเพาะพันธุ์ สุนัขบางแก้ว
วัดโป่งหม้อข้าว
วัดกรุงกรัก
วัดบางแก้ว
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลท่านางงาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านางงาม
อบต.ท่านางงาม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง  
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
เรื่อง    สอบราคาจ้างก่อสร้างในเขตตำบลท่านางงาม
…………………………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง  ในเขตตำบลท่านางงาม  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน  7  โครงการ    รายละเอียดตามผนวก ก.
                 โดยก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามแบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล      
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,345,6000.- บาท  (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  ราคากลางของทางราชการดังกล่าว  ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว    
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3.  เป็นผู้ที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับที่สอบราคา   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ  ในวงเงินสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า รายละเอียดตามผนวก  ก. เป็นผลงานสัญญาเดียว
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม  ณ   วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้  
กำหนดดูสถานที่ ก่อสร้างโครงการฯ  ดังกล่าว  และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  25  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2556  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  โดยพร้อมกัน ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม  หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม  ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ดังกล่าว ให้ถือว่าท่านเข้าใจในรายละเอียดดีแล้ว

             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่   14  มกราคม  2556  ถึงวันที่  25  มกราคม   2556เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น.  ณ  ส่วนการคลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม  และในวันที่  28  มกราคม  2556  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
-  ยื่นเอกสารสอบราคา  เลขที่  1/2556 – 4/2556  และ
ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น.
-  ยื่นเอกสารสอบราคา  เลขที่  5/2556 – 7/2556  
ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ติดที่ว่าการอำเภอบางระกำ)    
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  28  มกราคม  2556  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  (ติดที่ว่าการอำเภอบางระกำ)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  รายละเอียดตามผนวก ก.  ได้ที่ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม  ระหว่างวันที่  14  มกราคม  2556  ถึงวันที่  25  มกราคม  2556 เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว๊บไซต์  www.gprocurement.go.th , www.dla.go.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  
0-5590-6060  
งานจ้างก่อสร้างครั้งนี้  จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินจ่ายขาดสะสม  ตามมติที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2/2555  วันที่  13  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2555  การลงนามในสัญญา จะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริการส่วนตำบลท่านางงามได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม  เพียงพอแล้วเท่านั้น

                    ประกาศ   ณ  วันที่  11  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2556

                                                นายเอนก  นอบเผือก
                   (นายเอนก  นอบเผือก)        
        
                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2556 เวลา 15.59 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

ผู้เข้าชม 861 ท่าน

 
 
 
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055 - 906 - 060
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055-906-060 โทรสาร : 055-906-061
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
จำนวนผู้เข้าชม 4,695,567 เริ่มนับ 13 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2556