หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านางงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ท่านางงาม
ฟาร์มเพาะพันธุ์ สุนัขบางแก้ว
วัดโป่งหม้อข้าว
วัดกรุงกรัก
วัดบางแก้ว
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลท่านางงาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านางงาม
อบต.ท่านางงาม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็
 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2560  
 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี
        2560
เรียน  เจ้าของทรัพย์สิน (โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง, ป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
          องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้
                    1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
            -ให้เจ้าของทรัพย์สิน ยื่นแบบแสดงรายการฯ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560   (มาตรา 19)  (แบบ ภ.ร.ด.2 รับได้ที่ส่วนการคลังคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม)
                      -เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้ง  
                       ประเมิน(มาตรา 38)
                     -เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิ์ขอผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินต้องมีค่าภาษี 9,000.บาท
ขึ้นไป สามารถแบ่งชำระได้เป็น 3 งวด ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือก่อนครบกำหนดเวลาชำระภาษี (ภายในกำหนด 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมิน)(มาตรา 38ทวิ )
-กรณีไม่มาชำระภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่ม (มาตรา 43)
๒.ภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
-ให้เจ้าของทรัพย์สิน ยื่นแบบแสดงรายการฯ (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม 2560
(มาตรา 12 วรรคหนึ่ง)  (แบบ ภ.ป.1 รับได้ที่ส่วนการคลังคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม)
ยกเว้น 3 กรณี ที่ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย
1. ติดตั้งป้ายหลังเดือนมีนาคม
2. ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมที่เสียภาษีไปแล้ว
3. เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมาย อันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น
-เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน(มาตรา 19)
-เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิ์ขอผ่อนชำระค่าภาษีป้าย ต้องมีค่าภาษี 3,000.-บาทขึ้นไปสามารถแบ่งชำระได้เป็น 3 งวด ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือก่อนครบกำหนดเวลาชำระภาษี (ภายในกำหนด 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมิน)(มาตรา 19 วรรคหนึ่ง)/-เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิ์ขอผ่อนชำระ...

                                 -2-


3. ภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
- ให้เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
ภายในเดือนมกราคม ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี
-ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดิน ชำระภาษีมกราคม -เมษายนของทุกปี
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อม ทั้งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
2) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ อภ.2
ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องเสียค่าธรรมเนียม รายใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดเวลา จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนเงินที่ค้างชำระ เว้นแต่จะได้บอกเลิกกิจการก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดเวลา จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนเงินที่ค้างชำระเว้นแต่จะได้บอกเลิกกิจการก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียม

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

                                                          
(นายเอนก  นอบเผือก)
                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
โทร. 055906060 ต่อ 14
โทรสาร 055-906061

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ธ.ค. 2559 เวลา 11.26 น. โดย คุณจิณัฐตา เอี่ยมอ่อน

ผู้เข้าชม 440 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-661-1889
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055-906-060 โทรสาร : 055-906-061
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
จำนวนผู้เข้าชม 5,434,081 เริ่มนับ 13 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2556