หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.ท่านางงาม
ฟาร์มเพาะพันธุ์ สุนัขบางแก้ว
วัดโป่งหม้อข้าว
วัดกรุงกรัก
วัดบางแก้ว
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลท่านางงาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านางงาม
อบต.ท่านางงาม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองกะทิ หมู่ท [ 5 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสีทองทา [ 5 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านายจรัล [ 5 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยา [ 5 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 29 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลท่านางงาม [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.ท่านางงาม [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 17 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 384 
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณร [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ประจำปีงบประมาณ2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 58 
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณร [ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 17 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาาน ประจำไตรมาสที่ 3 [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 106 
ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 14 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 155 
 
ทต.บางระกำ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้อแท้ [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
 


 
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1004  [ 27 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว996  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว899  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว982  [ 27 มี.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว988 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4518-4587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1842  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1841  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว976 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว981  [ 26 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4444-4517 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0803.3/4373  [ 26 มี.ค. 2563 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1780 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 มี.ค. 2563 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว967  [ 25 มี.ค. 2563 ]
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว966 [แบบเสนอโครงการ]  [ 25 มี.ค. 2563 ]
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว953  [ 25 มี.ค. 2563 ]
มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว955  [ 25 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว964  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2563 กพส. มท 0810.6/ว946  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว950  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 มี.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น กศ. มท 0816.4/ว949 [ผลการดำเนินงาน] [แบบรายงาน]  [ 24 มี.ค. 2563 ]
แจ้งขอเลื่อนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 กพส. มท 0810.2/ว948  [ 24 มี.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว945  [ 24 มี.ค. 2563 ]
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1759  [ 24 มี.ค. 2563 ]
 
 
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ที่ พล 0023.3/ว 215 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
แจ้ง อ.เมือง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ 5072 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2235 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 69 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที พล 0023.3/ว 2236 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินและแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2263 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ขอส่งข้อมูลระดับน้ำกักเก็บ ขอบเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่ง และทุ่งบางระกำ ที่ พล 0023.3/ว 2246 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
แจ้ง อ.เมือง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5091 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
เร่งรัดตรวจสอบความพร้อมและความซ้ำซ้อนโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 216 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 และการประกวด คลิปวิดีโอด้านอนามัย ที่ พล 0023.3/ว2248 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
แจ้ง อ.บางระกำ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.3/ว 5088 ลว 30 มึ.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
แจ้ง อ.พรหมพิราม (อบต.ท่าช้าง) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563-2564 (เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.3/5089 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัส 2019 หรือโควิด 19 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 132 
การดำเนินโครงการงบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 212 ลว 27 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 123 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 213 ลว. 27 มี.ค. 63 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 59 
การดำเนินงานโครงการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 212 ลว 27 มี.ค. 63 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 46 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ที่ พล 0023.3/ว 211 ลว 27 มี.ค. 63 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2171 ลว 26 มี.ค. 63 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 57 
ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2158 ลว 26 มี.ค. 63 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 61 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพฯ DLTV (ส่วนที่ 2) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว2164 ลว 26 มี.ค. 63 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 105 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพฯ DLTV (ส่วนที่ 1) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว2164 ลว 26 มี.ค. 63 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 83 

วัดกรุงกรัก
 
สอบถามการโอนย้าย (2 มี.ค. 2563)    อ่าน 126  ตอบ 5  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 ธ.ค. 2562)    อ่าน 50  ตอบ 0  
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ อัพเดทล่าสุด HOT! (24 ต.ค. 2562)    อ่าน 731  ตอบ 1  

สุนัขพันธุ์บางแก้ว
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่านางงาม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055-906-060 โทรสาร : 055-906-061
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม
จำนวนผู้เข้าชม 3,487,635 เริ่มนับ 13 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2556